תקנון שימוש באתר
1. תרומות
אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ע.ר. 3-012859-58 (להלן - "העמותה") ומאפשר מידע אודות העמותה ואיסוף תרומות לעמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מידע ומתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון העמותה המלאי יחד עם תקנון תשלום זה והסכמתכם לנהוג לפיו.

2. כללי:
 1. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והתורם יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
       דף התשלום מאובטח.
 2. כל הפרטים האישיים של התורמים נשמרים בשרת מאובטח.
 3. בעת ביצוע תרומה ישלח אישור תשלום למייל תוך 1 יום עסקים.
 4. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 5. במידה והעסקה לא אושרה ע“י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 6. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
 7. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
 8. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק.
 9. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות.
3. אבטחת מידע ופרטיות
 1. העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
 2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.
 3. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי.
 4. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לתורם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. פרטי התורם יישמרו במאגר תורמים ולא יעשה בהם שימוש אחר, מלבד פנייה לשיתוף פעולה עם העמותה במידה והעמותה תראה לנכון לעשות זאת.
 6. משתמש האתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שהעמותה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של שהעמותה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה במקרים כאמור.
4. מדיניות ביטול רישום בעמותה/ תרומה:
 1. תורם יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
 2. ביטול תרומה – ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט על פי סעיף 22 בחוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 3. במידה של ביטול תרומה יש ליצור קשר בדף צור קשר באתר העמותה / מייל לכתובת friends@tlvmc.gov.il.
5. זכויות קניין ובעלות
האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין העמותה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של העמותה, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין העמותה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין העמותה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של העמותה אסורים בתכלית.